L-love Live
- - - - - - ---- l-love live ---- - - - - - -
---------ยินดีต้องรับสู่บอร์ดแห่งความสุข-----------


อักษรพิเศษ

Go down

อักษรพิเศษ

ตั้งหัวข้อ  Admin on Thu Oct 21, 2010 11:13 pm

ตัวอักษรพิเศษ
อันนี้เป็นตัวหลักๆ นะครับ

Alt - 0 = NUL
Alt - 1 = ☺
Alt - 2 = ☻
Alt - 3 = ♥
Alt - 4 = ♦
Alt - 5 = ♣
Alt - 6 = ♠
Alt - 7 = •
Alt - 8 = ◘
Alt - 9 = ○
Alt - 10 = ◙
Alt - 11 = ♂
Alt - 12 = ♀
Alt - 13 = ♪
Alt - 14 = ♫
Alt - 15 = ☼
Alt - 16 = ►
Alt - 17 = ◄
Alt - 18 = ↕
Alt - 19 = ‼
Alt - 20 = ถ
Alt - 21 = ง
Alt - 22 = ▬
Alt - 23 = ↨
Alt - 24 = ↑
Alt - 25 = ↓
Alt - 26 = →
Alt - 27 = ←
Alt - 28 = ∟
Alt - 29 = ↔
Alt - 30 = ▲
Alt - 31 = ▼
Alt - 32 = SPACE
Alt - 33 = !
Alt - 34 = "
Alt - 35 = #
Alt - 36 = $
Alt - 37 = %
Alt - 38 = &
Alt - 39 = '
Alt - 40 = (
Alt - 41 = )
Alt - 42 = *
Alt - 43 =
Alt - 44 = ,
Alt - 45 = -
Alt - 46 = .
Alt - 47 = /
Alt - 48 = 0
Alt - 49 = 1
Alt - 50 = 2
Alt - 51 = 3
Alt - 52 = 4
Alt - 53 = 5
Alt - 54 = 6
Alt - 55 = 7
Alt - 56 = 8
Alt - 57 = 9
Alt - 58 = :
Alt - 59 = ;
Alt - 60 = <
Alt - 61 = =
Alt - 62 = >
Alt - 63 = ?
Alt - 64 = @
Alt - 65 = A
Alt - 66 = B
Alt - 67 = C
Alt - 68 = D
Alt - 69 = E
Alt - 70 = F
Alt - 71 = G
Alt - 72 = H
Alt - 73 = I
Alt - 74 = J
Alt - 75 = K
Alt - 76 = L
Alt - 77 = M
Alt - 78 = N
Alt - 79 = O
Alt - 80 = P
Alt - 81 = Q
Alt - 82 = R
Alt - 83 = S
Alt - 84 = T
Alt - 85 = U
Alt - 86 = V
Alt - 87 = W
Alt - 88 = X
Alt - 89 = Y
Alt - 90 = Z
Alt - 91 = [
Alt - 92 = \
Alt - 93 = ]
Alt - 94 = ^
Alt - 95 = _
Alt - 96 = `
Alt - 97 = a
Alt - 98 = b
Alt - 99 = c
Alt - 100 = d
Alt - 101 = e
Alt - 102 = f
Alt - 103 = g
Alt - 104 = h
Alt - 105 = i
Alt - 106 = j
Alt - 107 = k
Alt - 108 = l
Alt - 109 = m
Alt - 110 = n
Alt - 111 = o
Alt - 112 = p
Alt - 113 = q
Alt - 114 = r
Alt - 115 = s
Alt - 116 = t
Alt - 117 = u
Alt - 118 = v
Alt - 119 = w
Alt - 120 = x
Alt - 121 = y
Alt - 122 = z
Alt - 123 = {
Alt - 124 = |
Alt - 125 = }
Alt - 126 = ~
Alt - 127 = ⌂
Alt - 128 = ว
Alt - 129 = 
Alt - 130 = ้
Alt - 131 = โ
Alt - 132 = ไ
Alt - 133 = เ
Alt - 134 = ๅ
Alt - 135 = ็
Alt - 136 = ๊
Alt - 137 = ๋
Alt - 138 = ่
Alt - 139 = ๏
Alt - 140 = ๎
Alt - 141 = ์
Alt - 142 = ฤ
Alt - 143 = ล
Alt - 144 = ษ
Alt - 145 = ๆ
Alt - 146 = ฦ
Alt - 147 = ๔
Alt - 148 = ๖
Alt - 149 = ๒
Alt - 150 = ๛
Alt - 151 = ๙
Alt - 152 = 
Alt - 153 = ึ
Alt - 154 = 
Alt - 155 = ข
Alt - 156 = ฃ
Alt - 157 = ฅ
Alt - 158 = ₧
Alt - 159 =
Alt - 160 = แ
Alt - 161 = ํ
Alt - 162 = ๓
Alt - 163 = ๚
Alt - 164 = ๑
Alt - 165 = ั
Alt - 166 = ช
Alt - 167 = บ
Alt - 168 = ฟ
Alt - 169 = ⌐
Alt - 170 = ฌ
Alt - 171 = ฝ
Alt - 172 = ผ
Alt - 173 = ก
Alt - 174 = ซ
Alt - 175 = ป
Alt - 176 = ░
Alt - 177 = ▒
Alt - 178 = ▓
Alt - 179 = │
Alt - 180 = ┤
Alt - 181 = ╡
Alt - 182 = ╢
Alt - 183 = ╖
Alt - 184 = ╕
Alt - 185 = ╣
Alt - 186 = ║
Alt - 187 = ╗
Alt - 188 = ╝
Alt - 189 = ╜
Alt - 190 = ╛
Alt - 191 = ┐
Alt - 192 = └
Alt - 193 = ┴
Alt - 194 = ┬
Alt - 195 = ├
Alt - 196 = ─
Alt - 197 = ┼
Alt - 198 = ╞
Alt - 199 = ╟
Alt - 200 = ╚
Alt - 201 = ╔
Alt - 202 = ╩
Alt - 203 = ╦
Alt - 204 = ╠
Alt - 205 = ═
Alt - 206 = ╬
Alt - 207 = ╧
Alt - 208 = ╨
Alt - 209 = ╤
Alt - 210 = ╥
Alt - 211 = ╙
Alt - 212 = ╘
Alt - 213 = ╒
Alt - 214 = ╓
Alt - 215 = ╫
Alt - 216 = ╪
Alt - 217 = ┘
Alt - 218 = ┌
Alt - 219 = █
Alt - 220 = ▄
Alt - 221 = ▌
Alt - 222 = ▐
Alt - 223 = ▀
Alt - 224 = α
Alt - 225 = ฿
Alt - 226 = Γ
Alt - 227 = π
Alt - 228 = Σ
Alt - 229 = σ
Alt - 230 = ต
Alt - 231 = τ
Alt - 232 = Φ
Alt - 233 = Θ
Alt - 234 = Ω
Alt - 235 = δ
Alt - 236 = ∞
Alt - 237 = φ
Alt - 238 = ε
Alt - 239 = ∩
Alt - 240 = ≡
Alt - 241 = ฑ
Alt - 242 = ≥
Alt - 243 = ≤
Alt - 244 = ⌠
Alt - 245 = ⌡
Alt - 246 = ๗
Alt - 247 = ≈
Alt - 248 = ฐ
Alt - 249 = ∙
Alt - 250 = ท
Alt - 251 = √
Alt - 252 = ⁿ
Alt - 253 = ฒ
Alt - 254 = ■
Alt - 255 = BLANK
Alt - 0127 = 
Alt - 0128 = €
Alt - 0129 =
Alt - 0130 =
Alt - 0131 =
Alt - 0132 =
Alt - 0133 = …
Alt - 0134 =
Alt - 0135 =
Alt - 0136 =
Alt - 0137 =
Alt - 0138 =
Alt - 0139 =
Alt - 0140 =
Alt - 0141 =
Alt - 0142 =
Alt - 0143 =
Alt - 0144 = 
Alt - 0145 = ‘
Alt - 0146 = ’
Alt - 0147 = “
Alt - 0148 = ”
Alt - 0149 = •
Alt - 0150 = –
Alt - 0151 = —
Alt - 0152 = ˜
Alt - 0153 = ™
Alt - 0154 = š
Alt - 0155 = ›
Alt - 0156 = œ
Alt - 0157 = 
Alt - 0158 = ž
Alt - 0159 = Ÿ
Alt - 0160 = BLANK
Alt - 0161 = ก
Alt - 0162 = ข
Alt - 0163 = ฃ
Alt - 0164 = ค
Alt - 0165 = ฅ
Alt - 0166 = ฆ
Alt - 0167 = ง
Alt - 0168 = จ
Alt - 0169 = ฉ
Alt - 0170 = ช
Alt - 0171 = ซ
Alt - 0172 = ฌ
Alt - 0173 = ญ
Alt - 0174 = ฎ
Alt - 0175 = ฏ
Alt - 0176 = ฐ
Alt - 0177 = ฑ
Alt - 0178 = ฒ
Alt - 0179 = ณ
Alt - 0180 = ด
Alt - 0181 = ต
Alt - 0182 = ถ
Alt - 0183 = ท
Alt - 0184 = ธ
Alt - 0185 = น
Alt - 0186 = บ
Alt - 0187 = ป
Alt - 0188 = ผ
Alt - 0189 = ฝ
Alt - 0190 = พ
Alt - 0191 = ฟ
Alt - 0192 = ภ
Alt - 0193 = ม
Alt - 0194 = ย
Alt - 0195 = ร
Alt - 0196 = ฤ
Alt - 0197 = ล
Alt - 0198 = ฦ
Alt - 0199 = ว
Alt - 0200 = ศ
Alt - 0201 = ษ
Alt - 0202 = ส
Alt - 0203 = ห
Alt - 0204 = ฬ
Alt - 0205 = อ
Alt - 0206 = ฮ
Alt - 0207 = ฯ
Alt - 0208 = ะ
Alt - 0209 = ั
Alt - 0210 = า
Alt - 0211 = ำ
Alt - 0212 = ิ
Alt - 0213 = ี
Alt - 0214 = ึ
Alt - 0215 = ื
Alt - 0216 = ุ
Alt - 0217 = ู
Alt - 0218 = ฺ
Alt - 0219 = 
Alt - 0220 = 
Alt - 0221 = 
Alt - 0222 = 
Alt - 0223 = ฿
Alt - 0224 = เ
Alt - 0225 = แ
Alt - 0226 = โ
Alt - 0227 = ใ
Alt - 0228 = ไ
Alt - 0229 = ๅ
Alt - 0230 = ๆ
Alt - 0231 = ็
Alt - 0232 = ่
Alt - 0233 = ้
Alt - 0234 = ๊
Alt - 0235 = ๋
Alt - 0236 = ์
Alt - 0237 = ํ
Alt - 0238 = ๎
Alt - 0239 = ๏
Alt - 0240 = ๐
Alt - 0241 = ๑
Alt - 0242 = ๒
Alt - 0243 = ๓
Alt - 0244 = ๔
Alt - 0245 = ๕
Alt - 0246 = ๖
Alt - 0247 = ๗
Alt - 0248 = ๘
Alt - 0249 = ๙
Alt - 0250 = ๚
Alt - 0251 = ๛
Alt - 0252 = 
Alt - 0253 = 
Alt - 0254 = 
Alt - 0255 = 


อันนี้ COPY ไปใช้ได้เลย
άåαÀẵ ĪäÅÄÀÁặ βвБ฿вß Ç℃© כċς δÐđ ḗέәЕỀỂ℮ēềёξè ғ₣₣ƒſfƒ Ĝġģ ђЂҢĤĥħ їίÎĮįι ĴĵјЈĴ ĵj ķĶҚķĸκ Ļ₤ℓł£łḺĽ м ηйиή ๐ØΘỢỔổǿΦõō●ớσ ρþÞρPpþÞ ¶ q ЃЯŖŘяѓ ṩ§ѕ$Ššی ş ţ†ŧ†Ŧŧŧτ μΰϋüµυЏùύ ν ω Ŵώώ χ×Х χХ× xҲҳ× ¥λчφҸỲỳỴЎўýỹ ẕź ŻżŽžZZz ㎜㎝¥۵Ħяŧ§۵Ħn۵°˜ ㏕㎡°ŧėł


▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ ▋ ▌ ▍ ▎─ ━ │ ┃ ┄ ┅ ┆ ┇ ┈ ┉ ┊ ┋ ┌ ┍ ┎ ┏ ┐ ┑ ┒┓ └ ┕ ┖ ┗ ┘ ┙ ┚ ┛ ├ ┝ ┞ ┟ ┠ ┡ ┢ ┣ ┤ ┥ ┦ ┧ ┨ ┩ ┪ ┫ ┬ ┭ ┮ ┯ ┰ ┱︻ ︼


✪✦✧✩ ☆ ✫¤ ∫√Ÿ¤S¥ 〢◇ ε‥★²ºº๑x④╳..* ≮┊≯◇┢┦≤ ≥ <├┤╰☆╮★【】〖〗@﹕﹗/ " _ < > `,·。≈{}~ ~() _ -『』√ $ @ * & # ※┓┗┛┳⊥﹃﹄┌ ┐└ ┘∟「」↑↓→←↘↙♀♂┇┅ ﹉﹊﹍﹎♡ з ◦¯ω¯◦ *.:。✿。.:* ...❤ 。❤... ☆۩ ۞ ۩ ۩ ۞ ۩☆卐 々∞Ψ ∪∩∈∏ ♣ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ◙ ◈ ♫の ℡ ぁ §∮〝〞ミ灬ξ№∑⌒ξζω*ㄨ ≮≯ +╭
''''''<>▧ ▨》《 ↘.﹌ └◆灬♂┅•``*✿╱╲╱╲ ♥の © ® ℡ « » ™ ░ ◑ ╄━ 卍 ┛┗ ┓┏ ◇ ◆ ㄨ⌒ ※ × ◎ ☂ ☜ ☞ ☜ ☞ ❤ ♡ ♥『』♦ ◊ ◦ ◘ ◙ ♠ ∠ ⌒ ⊙ ≌ ∽ √ ≦ ≧ ≒ ≡ ﹢ ﹣ ﹤ ﹥ ﹦~ ∟ ⊿ ㏒ ㏑ 兀♧ ♣ ▣▤ ▥ ▦ ▩ ๑ ▪ ▫ □ 【】〖〗ψ▓ ► ◄ ▒ ░ Café №@ ㊣ ™ ℡ ▪ ▫ ☼ ■♀『』◆◣◥♂ ♀ ♥ ♡ ☜ ☞ ☎ ☏ ⊙ ◎ ☺ ☻► ◄ ▧ ▨ ♨ ◐ ◑ ↔ ↕ .


\("▔□▔)/\("▔□▔)/\("▔□▔)/<( ̄︶ ̄)/<( ̄︶ ̄)/<( ̄︶ ̄)/ ~( ̄▽ ̄)~( ̄▽ ̄)~!<( ‵□′)───C<─___-)||
跌(┬_┬) ↘ (。・ω・)ノ゙ (ξ・з・)ξ (・Ω・)ノ (。Ф∀Ф。)o-┭┮__┭┮.▪ ▫ ミ●﹏☉ミ *∩-ℓ¦©ï°ü$ _∩* ≧0≦ o(╥﹏╥)o //(ㄒoㄒ)// {{{(>_<)}}}≧▽≦y (/≧▽≦/) (≧▽≦)y (/≧▽≦)/~┴┴ (≧▽≦)(@)\(≧3≦)/ \(≧ω≦)/ o(≧ω≦)o o(≧o≦)o ˋ( ° ▽、° ) (_ _。) ┴┴~\(≧▽≦)/~┴┴ ≧□≦○ ︽⊙_⊙︽ (⊙_⊙)︹ ︺ ︿ ﹀ ︽ ︾ ︻ ︼ ︷ ︸ ︵ ︶(;゚曲゚)


ð å Å Â ª Ä Á À ã Ã ß Ç ç © ¢ d ð Ð ë é ê è € £ Ë É Ê È ƒ µ ï í î ì ¡ ¦ Ï Í Î Ì ¿ £ ¿ ñ Ñ ø Ø º ° ¤ Õ ò ๐ O þ Þ ¶ ® § ک ¯|¯ ‡ †ü
ü ú û ù µ Ü Ú Ù Û × ÿ ¥ æ Æ Œ ™ ½ ¼ ¾ ¹ ² ³ ‡ † Ψ ╥ ± ÷ ※ ぷ ₪ ௫ ◎ べ ▽「」『』# の ๑ εїз ♂ ♀ ↔ ↕ あ ஓ ぃ ξ ζ ω ஐ № ╝╚╔ ╗╬ ╠ ╣ ═ ╓ ╩ ┌ .: ∴ ≈ ۩۩.๑۩۞۩๑ ۞ ۩ﺴ ▓ ▒ ҳ̸Ҳ̸ҳ☆ ★ ❤ ♥ ♡ ღ ♠ ♣ ♪♫ ♬ ♩ ♭ ♪ ▲ ▼ ► ◄ ◢ ◣ ◥ ◤ ▽ ¤ ◦ ◊ ♦ ◇ ◆ ▪ ▫ ◙ ▣ ☼ ▄ █ ▌ ⊙ ◎ ○ ☺ ☻ 。 • ● □ ■ ✲❉ ✿ ❀
✪✣✤✥✦✧✩✫✬✭✮✯✰✱✲✳❃❂❁❀✿✾✽✼✻✺✹✸✷☣☢☠☭♈➸╬∴☀☆∷﹌★◎▶☺☻►◄♨◐◑↔↕↘☼♦◊◦♠♣✎✟➹❀✏ஓ☂✖®✲ღ☃❆∆ŠÕ╠╣Őő (;°○°)(>c<)(づ ̄³ ̄)づ»-(¯`v´¯)-»-─═┳︻∝╬══ ::======
>>┈━═☆ ┣▇▇▇═─ ⊹⊱⋛⋋⋌⋚⊰⊹ 彡➸❝❞°﹌﹎╱╲☁₪¡Þ✱௫μ※◤◥﹏﹋﹌∩∈∏╰☆╮≠→№←ミ●﹏☉ミ

*∩_∩*♂♀♥♡☜☞☎☏⊙◎☺☻►◄▧▨♨◐◑↔↕▪▫☼♦▀▄█▌▐░▒▬♦◊◦☼♠♣▣▤▥▦▩◘◙◈♫♬♪♩♭♪の☆→あぃ£❤。◕‿◕。 ღ❀◢◣◥◤▽▧▨▣▤▥▦▩◘◙▓▒░Café№@㊣™℡凸の๑۞๑๑۩ﺴﺴ۩๑๑۩۞۩๑o(‧'''‧)o❆べò⊹⊱⋛⋋⋌⋚⊰⊹ⓛⓞⓥⓔべ ☀☼☜☞⊙®◈♦◊◦◇◆εїз ⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡ

(◡‿◡✿) (◕‿◕✿) (◕〝◕) •.★*... ...*★.• ·*.:。✿✲-·(¯`°.•°•.★* *★ .•°•.°´¯)*¤°•★ •:*´¨`*:•.☆۩ ۞ ۩ ۩ ۞ ۩☆•:*´¨`*:•.
*.:。 ✿*゚‘゚・✿.。.:* *.:。✿*゚’゚・✿.。.:* *.:。✿*゚¨゚✎・ ✿.。.:* *.:。✿*?(•ิ_•ิ)? ( > c < ) \(•ิ_•ิ\) (/•ิ_•ิ)/ (◕‿◕✿) (◕〝◕) (◡‿◡✿) •.★* »-(¯`v´¯)-» ╬══→ ::======>> ┈━═ (づ ̄ ³ ̄)づ (;°○° )❤ 。◕‿◕。 (◡‿◡✿) ◕。◕ (◕〝◕) o(‧'''‧)o ✖︶︹︺✖ o(╥﹏╥)o {{{(>_<)}}} ☜❤☞❃ ºº ₪ ¤ 큐 « » ↘ 〒 ¢


(◕‿◕✿) (◕〝◕) (◡‿◡✿) (◡‿◡❀) (●*∩_∩*●) (◕〝◕) (。◕‿◕。) (◕‿-。) (•‘๑’•) ❤。◕‿◕。❤ (o'‿'o✿) .:。✿。◕ε◕✿。:.
⊙▂⊙  ⊙0⊙ ⊙︿⊙ ⊙ω⊙ ⊙﹏⊙ ⊙△⊙ ⊙▽⊙ ↔ ↕ ▪ ▫ → ❤ ︷╅╊✿ (¯`•._.• •._.•´¯)(¯`•¸•´¯) ❤`•.¸¸.•´´¯`•• .¸¸.•´¯`•.•●•۰• ••.•´¯`•.•• ••.•´¯`•.••*≡▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █▐ ░ ▒▬ ☊ ☋☌☍✖︶︹︺✖ o(╥﹏╥)o ♡ ♢ ♣♤♥ ♦ ♧ ♨ ♩ ︶ㄣo★≮≯ ♫ ♬ ♪ ♩ ♭ ♪ ¤ ◎ ▶☺ ☻❤ 。◕‿◕。 (◡‿◡✿) ◕。◕ (◕〝◕)

___ _ _ _ _ ___________ _ _ _ _ ___
Gibson SJ-200 Antique Natural
avatar
Admin
Webmaster ผู้จัดการเว็บไซต์
Webmaster ผู้จัดการเว็บไซต์

จำนวนข้อความ : 403
วันที่สมัคร : 25/03/2010
อายุ : 23
อาชีพ : Webmaster
งานอดิเรก : คอยดูแลบอร์ดเพื่อความสงบสุขของบอร์ด

ดูข้อมูลส่วนตัว http://l-love.forum8.biz

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อักษรพิเศษ

ตั้งหัวข้อ  mxaou001 on Wed Nov 24, 2010 7:43 am

ใจครับ
avatar
mxaou001
Vip ดาราประจำบอร์ด
Vip ดาราประจำบอร์ด

จำนวนข้อความ : 90
วันที่สมัคร : 09/08/2010
อายุ : 21
งานอดิเรก : หาเกมส์จากเว็บ l-love.forum8.biz เล่น

ดูข้อมูลส่วนตัว http://l-love.forum8.biz

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อักษรพิเศษ

ตั้งหัวข้อ  mxaou001 on Wed Nov 24, 2010 8:34 am

เท่ดี
avatar
mxaou001
Vip ดาราประจำบอร์ด
Vip ดาราประจำบอร์ด

จำนวนข้อความ : 90
วันที่สมัคร : 09/08/2010
อายุ : 21
งานอดิเรก : หาเกมส์จากเว็บ l-love.forum8.biz เล่น

ดูข้อมูลส่วนตัว http://l-love.forum8.biz

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อักษรพิเศษ

ตั้งหัวข้อ  Atidia on Thu Nov 25, 2010 9:11 am

นั่งทำกี่วันอะนี่

___ _ _ _ _ ___________ _ _ _ _ ___
--สนับสนุนการโหลด PASS ก่อนโหลดตัวเกมส์--
--งดให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง--


เน็ตแรงเวอร์หลังจากปรับเป็น6เม็ก
avatar
Atidia
Administration
Administration

จำนวนข้อความ : 319
วันที่สมัคร : 27/03/2010
อายุ : 22
อาชีพ : Bassisth Area

ดูข้อมูลส่วนตัว http://l-love.forum8.biz/

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อักษรพิเศษ

ตั้งหัวข้อ  Admin on Thu Nov 25, 2010 8:47 pm

วันเดียว

___ _ _ _ _ ___________ _ _ _ _ ___
Gibson SJ-200 Antique Natural
avatar
Admin
Webmaster ผู้จัดการเว็บไซต์
Webmaster ผู้จัดการเว็บไซต์

จำนวนข้อความ : 403
วันที่สมัคร : 25/03/2010
อายุ : 23
อาชีพ : Webmaster
งานอดิเรก : คอยดูแลบอร์ดเพื่อความสงบสุขของบอร์ด

ดูข้อมูลส่วนตัว http://l-love.forum8.biz

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อักษรพิเศษ

ตั้งหัวข้อ  11223344 on Tue Feb 08, 2011 3:25 pm

ใจ.........................คับๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
avatar
11223344
moderator
moderator

จำนวนข้อความ : 317
วันที่สมัคร : 10/11/2010
อายุ : 22
อาชีพ : ไรเดอร์
งานอดิเรก : ซ่อมคอม...เเละปราบปีศาจ

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

meroshift

ตั้งหัวข้อ  meroshift on Wed Feb 09, 2011 8:56 pm

NO ทำไมมัน เยอะขนาดนี้
avatar
meroshift
Vip ดาราประจำบอร์ด
Vip ดาราประจำบอร์ด

จำนวนข้อความ : 87
วันที่สมัคร : 23/11/2010
อายุ : 22
อาชีพ : รับภารกิจในกิว
งานอดิเรก : กินไฟ

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อักษรพิเศษ

ตั้งหัวข้อ  11223344 on Wed Feb 09, 2011 9:33 pm

ใช้ ๆๆๆ
avatar
11223344
moderator
moderator

จำนวนข้อความ : 317
วันที่สมัคร : 10/11/2010
อายุ : 22
อาชีพ : ไรเดอร์
งานอดิเรก : ซ่อมคอม...เเละปราบปีศาจ

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

meroshift

ตั้งหัวข้อ  meroshift on Wed Feb 09, 2011 10:20 pm

จะตามทำไมเนีย
avatar
meroshift
Vip ดาราประจำบอร์ด
Vip ดาราประจำบอร์ด

จำนวนข้อความ : 87
วันที่สมัคร : 23/11/2010
อายุ : 22
อาชีพ : รับภารกิจในกิว
งานอดิเรก : กินไฟ

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อักษรพิเศษ

ตั้งหัวข้อ  Minako on Thu Feb 10, 2011 4:07 pm

ขอบใจเน้อ แต่มีแว้ว
avatar
Minako
members lv 2
members lv 2

จำนวนข้อความ : 58
วันที่สมัคร : 07/02/2011
อายุ : 21
อาชีพ : นักเรียน
งานอดิเรก : เล่นอินเตอร์เน็ต-ไปซื้อของ-ทำงานพิเศษ

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อักษรพิเศษ

ตั้งหัวข้อ  Minako on Thu Feb 10, 2011 4:09 pm

แต่ก็ขอบคุณนะ
avatar
Minako
members lv 2
members lv 2

จำนวนข้อความ : 58
วันที่สมัคร : 07/02/2011
อายุ : 21
อาชีพ : นักเรียน
งานอดิเรก : เล่นอินเตอร์เน็ต-ไปซื้อของ-ทำงานพิเศษ

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อักษรพิเศษ

ตั้งหัวข้อ  11223344 on Thu Feb 10, 2011 6:38 pm

แต่ก็ขอบคุณนะ
avatar
11223344
moderator
moderator

จำนวนข้อความ : 317
วันที่สมัคร : 10/11/2010
อายุ : 22
อาชีพ : ไรเดอร์
งานอดิเรก : ซ่อมคอม...เเละปราบปีศาจ

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อักษรพิเศษ

ตั้งหัวข้อ  Atidia on Thu Feb 10, 2011 6:43 pm

ยาวมากกก แต่น่าใช้ๆ

___ _ _ _ _ ___________ _ _ _ _ ___
--สนับสนุนการโหลด PASS ก่อนโหลดตัวเกมส์--
--งดให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ภาษาไทยไม่ถูกต้อง--


เน็ตแรงเวอร์หลังจากปรับเป็น6เม็ก
avatar
Atidia
Administration
Administration

จำนวนข้อความ : 319
วันที่สมัคร : 27/03/2010
อายุ : 22
อาชีพ : Bassisth Area

ดูข้อมูลส่วนตัว http://l-love.forum8.biz/

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อักษรพิเศษ

ตั้งหัวข้อ  11223344 on Thu Feb 10, 2011 7:53 pm

คับๆ
avatar
11223344
moderator
moderator

จำนวนข้อความ : 317
วันที่สมัคร : 10/11/2010
อายุ : 22
อาชีพ : ไรเดอร์
งานอดิเรก : ซ่อมคอม...เเละปราบปีศาจ

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อักษรพิเศษ

ตั้งหัวข้อ  11223344 on Sat Feb 12, 2011 1:38 pm

▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ ▉ ▊ ▋ ▌ ▍ ▎─ ━ │ ┃ อิอิเอามาใช้เลยๆๆๆๆๆๆๆๆๆ55
avatar
11223344
moderator
moderator

จำนวนข้อความ : 317
วันที่สมัคร : 10/11/2010
อายุ : 22
อาชีพ : ไรเดอร์
งานอดิเรก : ซ่อมคอม...เเละปราบปีศาจ

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: อักษรพิเศษ

ตั้งหัวข้อ  11223344 on Sat Feb 12, 2011 1:43 pm

\("▔□▔)/\("▔□▔)/\("▔□▔)/<( ̄︶ ̄)/<( ̄︶ ̄)/<( ̄︶ ̄)/ ~( ̄▽ ̄)~( ̄▽ ̄)~!<( ‵□′)───C<─___-)||
跌(┬_┬) ↘️ (。・ω・)ノ゙ (ξ・з・)ξ (・Ω・)ノ (。Ф∀Ф。)o-┭┮__┭┮.▪️ ▫️ ミ●﹏☉ミ *∩-ℓ¦©️ï°ü$ _∩* ≧0≦ o(╥﹏╥)o //(ㄒoㄒ)// {{{(>_<)}}}≧▽≦y (/≧▽≦/) (≧▽≦)y (/≧▽≦)/~┴┴ (≧▽≦)(@)\(≧3≦)/ \(≧ω≦)/ o(≧ω≦)o o(≧o≦)o ˋ( ° ▽、° ) (_ _。) ┴┴~\(≧▽≦)/~┴┴ ≧□≦○ ︽⊙_⊙︽ (⊙_⊙)︹ ︺ ︿ ﹀ ︽ ︾ ︻ ︼ ︷ ︸ ︵ ︶(;゚曲゚)

อันนี้ผมชอบเป็นพิเศษ
avatar
11223344
moderator
moderator

จำนวนข้อความ : 317
วันที่สมัคร : 10/11/2010
อายุ : 22
อาชีพ : ไรเดอร์
งานอดิเรก : ซ่อมคอม...เเละปราบปีศาจ

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ